Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

  • Administratorem danych osobowych jest:
   ART-EKO sp. z o.o., z siedzibą w 52-435 Wrocław ul. Adamieckiego 3a,
   oczyszczalnia ścieków przemysłowych ul. Fabryczna 2, 58-100 Świdnica,
   NIP: 894-26-49-710, dane kontaktowe: tel. 748577165 e-mail: dsw@art-eko.com.pl
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu: udzielenia odpowiedzi na skierowaną pod naszym adresem wiadomość/nawiązania kontaktu i potencjalnej dalszej współpracy, zawarcia i/lub relizacji umowy, realizacji zleceń, odpowiednio, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji/realizacji umowy lub zlecenia, a po okresie jej/ich obowiązywania, przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń z niej/nich wynikających oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy, upływu czasu na złożenie reklamacji oraz okresu przechowywania wynikającego z przepisów podatkowo-księgowych w celu udokumentowania transakcji; dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Administrator może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa informatyczna, księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp.
  • Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  • Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim – odbiorom w rozumieniu art. 4 pkt 9) Rozporządzenia z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych, jak również do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej zgody.
  • Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzeniao ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne w celu zrealizowania zlecenia i/lub umowy.

Scroll to Top